• kamien.jpg
 • panorama.jpg
 • plac_zabaw.jpg
 • szkola.jpg
 • szkola2.jpg
 • szkola3.jpg
 • szkola5.jpg

Deklaracja dostępności - do pobrania w wersji pdf
Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie.

 

Data publikacji strony internetowej: 9.12.2009r
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2016r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-05.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Koselarz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3565003. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/
Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
28-411 Michałów, Michałów 87B
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Strona internetowa: www.zpo.michalow.pl
Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
Skróty klawiszowe
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Dostępność architektoniczna
Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie mieści się w budynku pod adresem Michałów 87B, 28-411 Michałów. Nie jest on w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przed wejściem do budynku szkoły i przedszkola znajduje się podjazd dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego
dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku (wejście do Przedszkola) znajduje się schodołaz umożliwiający przemieszczenie osoby niepełnosprawnej na piętro, przy schodach zamontowane są barierki. Koło budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Michałowie znajduje się duży parking, na którym mogą swobodnie zaparkować osoby z niepełnosprawnościami.
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Urzędzie Gminy w Michałowie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizytą w Szkole), z wyłączeniem sytuacji nagłych.
W Zespole Placówek Oświatowych w Michałowie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Szkołę).
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 41 3565003.

 

 • efs.gif
 • logo---plansza-z-miejscem-na-logo-Pastwa-placwki-z-ZPO.jpg
 • men.gif
 • n1.jpg
 • pierwszaki.gif
 • pierwsze1.gif
 • PLAKAT-NA-TRON-INTERNETOW.jpg
 • plakat22---Kopia.jpg
 • tablica_01.jpg
 • wosp.gif